Ga naar: navigatie, zoeken

Entreprenasium

Waarom?

Stimulerend

Het entreprenasium leert de leerlingen allerlei kansen en mogelijkheden te zien en deze ook te benutten, waardoor op de één of andere wijze waarde wordt toegevoegd aan de maatschappij. En verder stimuleert het entreprenasium:

  • een maatschappelijk betrokken houding: de leerlingen leren dat je door middel van eigen creatie een kick kunt krijgen door anderen gelukkiger te maken.
  • een verantwoordelijke houding.
  • lef om initiatieven te nemen.
  • lef om ideeën - hoe gek ook - naar voren te brengen.

Lerend

Op het entreprenasium proberen we niet elke vakdocent tegen zijn wil te scholen laat staan te veranderen. In het onderwijs zijn het primair de leerlingen die zich ontwikkelen en we leren hen een goed docent voor zichzelf worden. Ze worden studaxen. Het entreprenasium lost problemen op zoals

  • problemen met motivatie en uitval met als gevolg ordeproblemen in de klas. De leraar kan minder bouwen op zijn autoriteit en moet de leerling interesseren voor zijn vak.
  • de huidige generatie is opgegroeid met het verwerken van informatie uit talloze kanalen.
  • de nieuwe docenten hebben een andere kijk op leren. Door het lerarentekort doen scholen veel moeite om deze jonge leraren aan zich te binden.
  • nieuwe opvattingen uit de leerpsychologie stellen dat het oude leren niet aansluit bij de manier waarop kinderen kennis opdoen.
  • het huidig onderwijs kent een veel grotere diversiteit aan leerlingen. Dat vraagt om verschillen in aanpak per leerling. Dat is lastiger te realiseren in een klassikale setting.

Verbindend

Het entreprenasium haalt de schotten weg tussen niveau's, tussen leerjaren, tussen school en de maatschappij en met het vervolgonderwijs. Dat is zelfs een eis voor een school die het entreprenasium voert. Deze afspraken houden onder andere in dat MBO-, HBO-instellingen en Universiteiten leerlingen, die met succes het entreprenasium hebben afgerond, zowel een voorsprong, een voorkeursbehandeling als een passend vervolg wordt geboden. VMBO-leerlingen doen op het entreprenasium hun activiteiten op het hoogst mogelijk niveau, want dat is wat ondernemende mensen nastreven, het beste uit zichzelf halen, mits dit is gekoppeld aan hun passie. Verschillen tussen leerlingen zijn eventueel toe te staan door tempo of omvang te differentiëren. Leerjaarprogramma's passen hier niet bij, wel leren op maat en excellentiebevordering. Zodra een entreprenasium er eenmaal staat, is de fundering gelegd voor een onderwijsvorm en een onderwijscultuur, die de leerlingen én alle betrokkenen zonder meer aanzet tot passie en enthousiasme en hen met anderen op een sociale wijze verbindt. Wat wil een mens nog meer?

Wie?

Stichters

Het idee voor een Entreprenasium ontstond tijdens een wandeling van Mariëlle Janssen en Rob Slagter. Ze waren toen aan het brainstormen welk type voortgezet onderwijs voor hun oudste dochter het meest geschikt zou zijn. Aangezien deze dochter nogal ondernemend van aard is, zochten zij naar een schooltype waar de leerlingen de ruimte krijgen om hun eigen initiatieven te ontplooien. Zij kwamen tot de conclusie dat een dergelijk onderwijstype eigenlijk niet bestond. In dat geval hadden ze de keuze uit twee mogelijkheden: òf ze accepteerden dat als een vaststaand feit òf ze moesten zelf een school ontwerpen/oprichten die wél aan hun wensen zou voldoen. Zij kozen voor het laatste, waarmee het idee om een entreprenasium op te richten was geboren.

Hondsrug College

De term entreprenasium is door de bedenkers in 2007 bedacht als naam van een op te richten school voor voortgezet onderwijs ingericht op ondernemende vwo-leerlingen[1]. Later wordt de term gebruikt als benaming voor een onderwijsvorm voor mavo/vmbo, havo en vwo die binnen bestaande scholen wordt geïmplementeerd om ondernemende scholieren beter aan hun trekken te laten komen[2]. Het entreprenasium wordt geïmplementeerd in het reguliere voortgezet onderwijs van vmbo tot vwo. Aanvankelijk gingen de gedachten  uit naar een categorale aanpak voor alleen vwo’ers, totdat de bedenkers, min of meer bij toeval, de nieuwe rector van het Hondsrugcollege te Emmen, Kees Versteeg, tegenkwamen. Op grond van zijn advies hebben Kees, Mariëlle, en Rob, als initiatiefnemers besloten om een pilot op het Hondsrugcollege te beginnen.

Volgscholen

De eerste implementatie van een entreprenasium vond zodoende plaats in 2011 op het Hondsrug College te Emmen met havo en vwo leerlingen[3]. In 2012 besloten ook de CSG Dingstede te Meppel, de CSG Beilen, de Christelijke Scholengemeenschap Vincent van Gogh te Assen, het Veenlanden College te Mijdrecht en het Cosmicus College te Rotterdam te starten met een entreprenasium. Scholen die een entreprenasium overwegen verkennen dit middels het project Jij de Baas (winnaar Drentse onderwijsprijs 2010/2011[4]). In het schooljaar 2012/2013 draaiden 5 aspirant scholen dit verkenningsproject.

Wat?

Ondernemend

Het entreprenasium is een school van toekomstige, creatieve, pionierende, innovatieve ondernemers die initiatieven durven te nemen. Men noemt het kortweg een school van ondernemende mensen, ook wel entrepreneurs genoemd. Het entreprenasium biedt de leerlingen en docenten een stimulerende leeromgeving, waarin de ondernemende houding zo optimaal mogelijk tot bloei kan komen. Om verwarring te voorkomen: de leerlingen op het entreprenasium leren niet alleen hoe je een bedrijf moet leiden, maar leren ze vooral hoe je een onderneming kunt opzetten, dat volkomen uniek is. Een voorbeeld: het entreprenasium is geen bedrijfskundige opleiding voor toekomstige meubelfabrikanten, maar het leert de leerlingen wel hoe je - net als Ikea – kunt uitstijgen boven de anderen. Ikea is door simplicity groot geworden met de unieke missie om betaalbare designmeubels voor iedereen te leveren.

Eigenaarschap

Het entreprenasium geeft ondernemende leerlingen de vrijheid om binnen het schoolprogramma een eigen onderneming op te zetten [5] en initiatieven uit te voeren onder de voorwaarde dat dit leidt tot hogere cijfers[6]. Leerlingen kunnen deze vervangende leeractiviteiten zelf afspreken met vakdocenten [7] of onderbrengen in een nieuw te vormen examenvak “Ondernemerschap”[8]. Het entreprenasium kent daarmee in onderwijskundig opzicht een andere basis dan het Technasium. Binnen het entreprenasium staat de (ondernemende) houding van de leerling centraal, terwijl het Technasium daarentegen een bepaalde interesse centraal stelt. Dit is een essentieel verschil. Hoewel op het entreprenasium projectmatig wordt ondernomen, gaat de onderwijsmethode verder dan projectonderwijs. Immers de projecten worden door de deelnemers zelf bedacht en ze zijn daarmee zelf opdrachtgever. Dit ondernemend leren gaat niet vanzelf, het Leren om Ondernemend te Leren (LOL) is daarom een voornaam deel van het onderwijsprogramma.

Maatschappelijk

Verder wordt het door de betrokkenen uitermate belangrijk gevonden dat de toekomstige entrepreneurs op de één of andere wijze een belangrijke bijdrage aan de maatschappij willen leveren. Vandaar dat niet alleen de ondernemende houding van de leerlingen op het entreprenasium wordt gestimuleerd, maar tevens hun maatschappelijke betrokkenheid. De leerlingen ontwikkelen zich tot social entrepreneurs.

Hoe?

Ondernemen

Het entreprenasium is voortgezet onderwijs waarin men leert door te ondernemen. Ondernemen is het opzetten en de baas zijn van een eigen project of bedrijf. Jij de Baas kijkt of dit bij iemand past. En dat is slim! Want op het entreprenasium bepaal je zelf wat je wil bereiken en hoe je dat gaat aanpakken. Zo maak je wat je moet leren op school veel boeiender en begrijpelijker. Je leert hoe je geheel zelfstandig, op jouw eigen manier, iets op touw kunt zetten. Je leert als jonge ondernemer niet alleen beter op het Entreprenasium, je verdient er ook nog eens mee. Niet alleen voor jezelf maar juist voor diegenen die dat echt nodig hebben.

Challenges

Het WAT van het entreprenasium is verwoord in zogenaamde challenges. Deze challenges worden door zowel leerlingen in de vorm van eigen leerplannen, docenten in de vorm van modules als wel de schoolleiders in de vorm van Jij de Projecten aangegaan ten einde bepaalde doelen te bereiken. Het bepalen van deze doelen onderbouwen elk van deze deelnemers in hun eigen portfolio als bewijs voor het behalen van het onderwijsprogramma, de scholing of de implementatie-strategie.

Stakeholders

Het WIE van het entreprenasium zijn de stakeholders/relaties en hun kenmerken (passies en talenten). Een van de stakeholders zijn de daadwerkelijke gebruikers van het entreprenasium, namelijk de entreprenasiasten, de intrapreneurs en de scholen. Op het entreprenasium wordt de uniciteit van elk van de stakeholders, zijn |persoonlijk verhaal, uitgedrukt in persoonlijke passies, talenten en concepten.

Waarmee?

Projecten

De drijvende kracht achter het entreprenasium is het zelf bedenken, opzetten en uitvoeren van projecten. Denk daarbij niet aan projectonderwijs, omdat de leerlingen op het entreprenasium zélf de projecten bedenken. Ondernemende mensen willen dit en kunnen dit gedurende hun gehele schoolloopbaan, omdat ze initiatiefrijk zijn en het graag zelf creatief bedenken hoe ze zaken het beste kunnen aanpakken. Dit lijkt een kleine nuance, maar het heeft wel degelijk grote gevolgen voor de didactiek. Dit maakt dat de leerlingen zich ontwikkelen tot een studax, iemand die zijn eigen leren kan vormgeven en sturen. Ze willen laten zien aan de samenleving wat hun waarde is als ze hun eigen weg bepalen. Dat betekent ook dat ze de vurige wens hebben om een eigen onderneming op te richten. Een wens die ze dan ook in hun eigen onderwijs verbinden aan hetgeen ze voor hun examen dienen te leren. Het HOE van het entreprenasium zijn daarom de projecten. In projecten organiseren we van alles wat we gebruiken. Projecten werken de strategie uit die men kiest om een challenge waar te maken. Daarvoor kan men verschillende soorten gidsen en tactieken inzetten.

Partners

De Rabobank heeft in 2011 een organisatieadviseur beschikbaar gesteld die de scholen die een entreprenasium invoeren voorstelde zich te verenigen in een coöperatie. In juli 2012 werd door deze scholen de Coöperatieve Vereniging Entreprenasium U.A. (CVE) opgericht met als doel de krachten te bundelen. Sindsdien mogen alleen de leden van de CVE zich in het voortgezet onderwijs entreprenasium noemen. De start van een kleine pilot school is aldus uitgemond in een coöperatieve vereniging van vele entreprenasia die in kringen in de eigen streek samenwerken.

De ontwikkeling van het entreprenasium concept wordt gesteund door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Aanvankelijk door een ambassadeur beschikbaar te stellen voor het opzetten van het project Jij de Baas. Later, in 2011, ontving het entreprenasium subsidie vanuit het Agentschap NL[9]. De CVE heeft in een van haar eerste besluiten zichzelf als doel gesteld doorlopende leerlijnen van basisonderwijs tot en met hoger onderwijs te creëren. Daartoe zijn verschillende samenwerkingsverbanden met het basis-, beroeps- en hoger onderwijs aangegaan. Het bestuur van de CVE wordt gevormd door afgevaardigden uit de entreprenasia wiens besluiten worden gerealiseerd door een bedrijfsbureau bestaande uit ondernemers. Ben Woldring, een internetondernemer die op 13 jarige leeftijd startte met de website Bellen.com, is ambassadeur van het entreprenasium[10].

Voorbeelden

2018
05-04-2018, Omroep Zeeland: Onderwijsplan: Techniek in Terneuzen, ondernemen in Hulst en toerisme in Oostburg
2017
18-12-2017, ECOOPE: Existing good practices about cooperative entrepreneurship
2016
10-02-2016, de Volkskrant : Jacht op toekomstige brugklasser is geopend
06-02-2016, Leidsch Dagblad : ’Design thinking’ op het Andreascollege
30-01-2016, Algemeen Dagblad : Technasium is hot, tweetalig is booming
24-01-2016, RTL 4 : LifestyleXperience
14-01-2016, Leidsch Dagblad : Andreas College aan de slag met Startup Experience
2015
08-07-2015, BNR Gangmakers : Ondernemen in schooltijd
26-03-2015, De Volkskrant : Scholen gaan van massaproductie naar maatwerk
09-01-2015, WerkenFM : Interview Paul Rosenmöller, voorzitter VO-Raad
08-01-2015, RTV Meppel : CSG Dingstede: podium ondernemend leren
05-01-2015, Verus Magazine : Scholen met smoel
2014
28-11-2014, Krant van Coevorden : Staatssecretaris Dekker op bezoek bij twee innovatieve scholen in Emmen
27-11-2014, Emmen.nu : Staatssecretaris Dekker bezoekt scholen Emmen
07-11-2014, Werken.fm : Floris van Doorn en Pim Snibbe van Revius Doorn
02-11-2014, VO Magazine : Entreprenasium
03-07-2014, Nieuwsblad De Kaap : Revius start met ondernemende onderwijsvorm
06-07-2014, Scholieren.com : Eigen baas op het entreprenasium
06-06-2014, Dichtbij : Hoe 'Things4you' in rap tempo succesvol werd
02-06-2014, Dagblad van het Noorden, pag. 16 : Rector wil erkenning entreprenasium
02-06-2014, Dagblad van het Noorden, pag. 17 : Reportage Entreprenasium
21-05-2014, RTV Meppel : Interview met Beau
23-03-2014, hetkind : Entreprenasium werpt vruchten af: ‘Ik heb meer geleerd dan in mijn hele schoolcarrière tot nu toe’
19-03-2014, De Weekkrant - Zakengids Tiel : KWC-leerlingen: slimme app
16-01-2014, 0297-online : Marc de Hond bezoekt het Veenlanden College
11-01-2014, AOb Onderwijsblad, nummer 01 : Eigen baas op school
2013
12-12-2013, Algemeen Dagblad : Vinkeveen - Toch geen valse voorwendselen
02-11-2013, Magazine voor voortgezet onderwijs : Dossier: ondernemend onderwijs
24-10-2013, Vereniging Nederlandse Openluchttheaters : De makers van de promovideo aan het woord
23-10-2013, Agentschap NL : In het Entreprenasium zijn leerlingen eigen baas!
18-10-2013, De Groene Venen : Docenten uit Denemarken enthousiast over het Entreprenasium op het VLC
01-06-2013, ESHA (European School Heads Association) magazine : The Entreprenasium program
28-03-2013, Emmen.nu : Leerlingen Hondsrugcollege schitteren in paasmusical
01-02-2013, Tijdschrift voor het Economisch Onderwijs : Het entreprenasium - “Op een business school leer je zaken doen. Op een entreprenasium leer je zaken bedenken”
14-01-2013, Emmen.nu : Kees Versteeg: ‘Leerlingen halen hier het beste uit zichzelf’
2012
04-12-2012, De Gooi & Vechtstreek : Leerlingen de baas van eigen ‘Hilversums Producten Fonds’
01-12-2012, de Cascade, Opinieblad van Stichting Cosmicus : Entreprenasium, school voor ondernemende mensen
07-11-2012, Emmen.nu : Leerlingen ruiken aan ondernemerschap
02-11-2012, Krant voor Meppel: Dingstede start met project Entreprenasium
02-11-2012, Magazine voor voortgezet onderwijs : Eigen baas op school
03-05-2012, 0297-online : Cabaretier Herman Boon op het Veenlanden College
28-01-2012, Het Witte Weekblad: Entreprenasium bij VLC
24-01-2012, Dichtbij : Entreprenasium bij VLC: ondernemend onderwijs
23-01-2012, 0297-online : VeenLanden College neemt deel aan Entreprenasium
2011
12-10-2011, De Krant van Midden-Drenthe : Ondernemende talenten CSG
23-06-2011, Trouw : Ondernemen op school
18-04-2001, Volkskrant : Ondernemen een nieuw vak?
2010
25-10-2009, Emmen.nu : Een artikel "Brugklassers Hondsrug College ondernemen"
2007
08-05-2007, Dagblad van het Noorden : Gehele pagina "Kinderen worden ondernemer op zomerkamp" over het Entreprenasium
20-04-2007, Telegraaf : Entreprenasium voor vwo’ers met handelsgeest

Bronnen

Lees verder....